Правила и условия

Правила и условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ КАМИНИ ЕВРОСТАНДАРТ УСЛУГИ

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „КАМИНИ ЕВРОСТАНДАРТ“ ООД , гр. София, кв. Дианабад, ул. Крум Кюлявков 25Г, ЕИК 175365462, наричано по-долу за краткост ТЪРГОВЕЦ, и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, на електронния магазин www.kamini-eurostandart.com, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

Тези общи условия представляват договор за покупко-продажба между „Камини Евростандарт” ООД (Търговеца) и Потребителите. С посещаването на Електронния магазин, неговото разглеждане и поръчка на продукти Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. Условията са задължителни за всички потребители.
 
1. Определения
    Продукт“ ще означава всяка стока или услуга, цифрова услуга и цифрово съдържание, както и права и задължения;
    „Онлайн място за търговия“ означава услуга, която чрез използване на софтуер, включително уебсайт, част от уебсайт или приложение, управлявани от търговеца или от негово име, позволява на потребителите да сключват договори от разстояние с други търговци или потребители;
    Уебсайт/сайт е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси;
    Магазин – Интернет Магазин, действащ с адрес www.kamini-eurostandart.com, собственост на Камини Евростандарт ООД и който предлага продукти, намиращи се в неговата оферта чрез Интернет;
    Субект, който управлява Магазина – фирма Камини Евростандарт ООД, която е и собственик на Интернет Магазина www.kamini-eurostandart.com .
    Производител е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие произвежда стоки в завършен вид.
    Клиент – физическо лице, което е навършило 18 г. или юридическо лице, което извършва покупки в Магазина;
    Потребител е всяко физическо лице, което е навършило 18 г. и което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност.
    „Договор за продажба“ означава всеки договор, по силата на който търговецът прехвърля или се задължава да прехвърли собствеността на стоки на потребителя, включително всеки договор, чийто предмет са както стоки, така и услуги;
    „Договор за услуга“ означава всеки договор, който не е договор за продажба, по силата на който търговецът предоставя или се задължава да предостави на потребителя услуга, включително цифрова услуга;
    Продажна цена е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси;
    Наличност – всички стоки, поместени в интернет магазина са налични на склад, освен ако до продукта не е упоменато друго или потребителят не е уведомен за наличност.
    Работни дни – всички дни от седмицата, без законово установените почивни дни;
    Срок за изпълнение на поръчка – време, в което Магазина подготвя поръчката и я предоставя за изпращане на куриер, съгласно избрания от Клиента начин на доставка;
    Срок за доставка – времето за доставка на стоката до Клиента, най-често с посредничеството на куриерска фирма. Периодът на доставка зависи от избрания от Клиента начин на доставка;
    Плащане (банков превод) – плащане, извършвано от страна на Клиента в банка чрез интернет банкова сметка, стационарна или чрез пощата;
    Лични данни - всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци;
    Обработване - всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;
    Ограничаване на обработването - маркиране на съхранявани лични данни с цел ограничаване на обработването им в бъдеще;
    Профилиране - всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на договорните му отношения и предпочитания;
    Псевдонимизация - обработването на лични данни по такъв начин, че личните данни не могат повече да бъдат свързвани с конкретен субект на данни, без да се използва допълнителна информация, при условие че тя се съхранява отделно и е предмет на технически и организационни мерки с цел да се гарантира, че личните данни не са свързани с идентифицирано физическо лице или с физическо лице, което може да бъде идентифицирано;
    Регистър с лични данни - всеки структуриран набор от лични данни, достъпът до които се осъществява съгласно определени критерии, независимо дали е централизиран, децентрализиран или разпределен съгласно функционален или географски принцип;
    Администратор - юридическо лице „Камини Евростандарт ООД, което само или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правна норма;
    Обработващ лични данни - физическо или юридическо лице, което обработва лични данни от името на администратора;
    Получател - физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за „получатели“; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването;
    Трета страна - физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;
    Съгласие на субекта на данните - всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени;
    Нарушение на сигурността на лични данни - нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин;
    Задължителни фирмени правила - политики за защита на личните данни, които се спазват от администратор или обработващ лични данни, установен на територията на държава членка, при предаване или съвкупност от предавания на лични данни до администратор или обработващ лични данни в една или повече трети държави в рамките на група предприятия или група дружества, участващи в съвместна стопанска дейност;
    Надзорен орган във връзка с лични данни – Комисия за защита на личните данни;

2. Оферта
 

2.1. В www.kamini-eurostandart.com продаваме само нови продукти, не по-стари от 36 месеца от датата на производство, освен ако Клиентът не е информиран за друго. (промоции на складови наличности, разпродажби и др.)

2.2. Всички стоки, продавани в Магазина са НОВИ, свободни от физически и юридически недостатъци, пълноценни и разполагат с пълна гаранция на производителя за период от 24 до 36 месеца в зависимост от продукта.

2.3. Съгласно практиката на повечето производители, за нови продукти се смятат не употребяваните и не по-старите от 36 месеца от датата на производство.

2.4. Ценоразписът, представен на страниците на Магазина, не представлява търговска оферта по смисъла на Закона за задълженията и договорите, а представлява единствено покана за стартиране на преговори. (чл. 13, ал. 1 от ЗЗД).

3 . Цени на стоките

3.1. Всички цени, публикувани на страниците на Магазина на Камини Евростандарт ООД, са посочени в български лева (BGN) и включват ДДС в размер на 20% съгласно българското законодателство (цени бруто).

3.2. Крайната цена, посочена при стоката, е валидна в момента на подаването на заявката за покупка от страна на Клиента, като крайните цени на камини са с вече включена отстъпка от *тарифната цена при закупуване онлайн.
 

3.3 ТАРИФНА ЦЕНА – е посочената в основния ценоразпис на продавача Камини Евростандарт ООД, на база на която се формират всички видове отстъпки, промоции и сезонни кампании.

3.4 Акция - Ценово намаление на продукти.

3.5 Търговска отстъпка - по силата на споразумение или писмен договор с корпоративни клиенти и бизнес партньори и при спазване на предвидените в тях условия, Камини Евростандарт ООД предоставя допълнителна търговска отстъпка от посочената тарифна цена на служители, картодържатели и други правоимащи лица.


ВАЖНО! Посочените ценови предимства (промоции, акции, отстъпки и намаления от всякакъв вид) не могат да се кобинират помежду си, както и с други отстъпки, промоции или намаления на цените. Прилага се най-благоприятната за клиента цена.

4. Поръчки

4.1. Магазинът на Камини Евростандарт ООД приема поръчки по три начина: чрез Интернет страницата, достъпна на адрес www.kamini-eurostandart.com, чрез електронна поща (e-mail) или по телефон. .

4.2. Поръчки в Интернет Mагазина www.kamini-eurostandart.com може да се подават 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата през Интернет страницата. За правилното подаване на заявка е необходимо клиентът да притежава свой имейл адрес и телефонен номер за връзка. Това е най-простият, най-бързият и най-точният начин за подаване на заявка. Поръчката за доставка на избраната стока може да се подаде чрез добавянето на стоката в кошницата и попълването на съответния формуляр за регистрация или бърза поръчка без регистрация.
 

Поръчката през Интернет страницата на Магазина се състои от следните основни етапи:

    Избор на стоки от представените на страницата на Магазина;
    Поставяне на избраните продукти в кошницата;
    Попълване на формуляр с данни за фактура и доставка и налична възможност за регистрация;
    Приемане на общите условия за продажба;
    Даване на свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие за целите и срока на обработване на предоставените лични данни;
    Избор на метода на плащане
    Финален обобщаващ екран на избраните продукти и попълнени данни, където поръчката се завършва с натискането на бутона "Потвърди поръчката"

В отговор на подадената заявка за доставка, Магазинът www.kamini-eurostandart.com, изпраща автоматично по електронен път копие от направената от Клиента поръчка. Това представлява потвърждение, че на направената от Клиента заявка за доставка е даден автоматично номер. След това, в срок до 48 ч.,

Магазинът изпраща съобщение на подадения от Клиента адрес на електронна поща или се свързва с него по друг начин с цел:

А) потвърждение за приемане на поръчката – в този случай договора за продажба се сключва в деня на потвърждение,

Б) отказ от приемане на поръчка – в такъв случай не се стига до сключване на договор.

В) предложение за промяна, представяне на т.н. контра оферта – в такъв случай за сключване на договор е необходимо потвърждение (одобрение) на контра офертата от страна на Клиента.
 

4.3. Поръчки по телефон. В часовете от 9,30 до 18,00 ч. в делнични дни. Магазинът осигурява на своите Клиенти връзка с оператор, който предоставя информация, помощ и приема поръчки.Клиентът може да подаде заявка за покупка и по телефона. По време на разговора с консултанта, Клиентът следва да подаде всички необходими данни за правилното протичане на процеса по поръчването – точните характеристики на стоките, три имена, точен адрес и телефон за връзка, както и свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие за обработка на предоставените лични данни. Освен изброените данни, допълнително следва да бъде подаден данъчен номер (това касае единствено купуващите стоки стопански субекти или физически лица, практикуващи свободни професии и служи за правилното издаване на ДДС фактура). С цел подобряване на обслужването, както и за разрешаване на спорове между страните, разговорите могат да бъдат записани. Записите се пазят за срок до 1 (един) месец. Посоченият телефон не работи с тарифа с добавена стойност.


4.4. Поръчки чрез електронна поща. Клиентът може да подаде заявка за покупка и чрез електронна поща на адрес: kamini.evrostandart@gmail.com. Такава поръчка трябва да съдържа име и фамилия на поръчващия, неговите контактни данни (адрес на ел.поща и телефон), адрес на доставка и наименование, количество и цена на поръчаните стоки, както и свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие за целите и срока на обработване на предоставените лични данни. Освен изброените данни, допълнително следва да бъде подаден данъчен номер (това касае единствено купуващите стоки стопански субекти или физически лица, практикуващи свободни професии и служи за правилното издаване на ДДС фактура). Поръчката ще бъде потвърдена от наша страна чрез електронна поща или по телефона.


4.5. При приключване на поръчката, Клиентът се съгласява с „Общите условия“ във вида им от деня на покупката Клиентът също така дава съгласие за използване на посочените от него лични данни от страна на Магазина на договорно основание - за реализиране на поръчката, или свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие за целите и срока на обработване на предоставените лични данни, за тяхното ползване с маркетингово-рекламна цел и с цел събиране на мнения за качеството на предоставяните от Магазина услуги.

 
4.6. В случай на продажба в рамките на промоция и разпродажба се определя ограничено количество стока и реализирането на поръчките се извършва по ред на подаване на заявките до момента на изчерпване на наличностите, определени за тази форма на продажба.


4.7. Към всяка поръчка се издава доказателство за продажба под формата на фактура и гаранция.

 
5. Връщане на стоката


5.1. Право на отказ

Всеки потребител има право на отказ от закупената стока и съгласно Закона за защита на потребителите, чл. 50 може да я върне в 14 дневен срок от датата на получаване на стоката.

Потребителят трябва да заплатите разходите по връщането.

За да се възползвате от това ваше право е нужно преди изтичането на 14 дневния срок да ни уведомите :

    по електронна поща: kamini.evrostandart@gmail.com;
    по пощата на адрес: гр. София, кв. Дианабад, ул. Крум Кюлявков 25В

На връщане подлежи цялата доставка или част от нея. Не е необходимо да обявявате причината за връщането, но с цел подобряване на качеството на услугата, ние Ви молим да ни съобщите основанието, поради което сте решили да върнете закупената стока.


Връщането на сумата става в срок от 14 дни от получаването на стоката в наш склад. За приемането на стоката ще Ви уведомим по e-mail. Парите се възстановяват по начина по който са постъпили или на попълнената във формуляра банкова сметка.


Ние, от www.kamini-eurostandart.com разглеждаме две изключения от правото за отказ, съгласно Закона за защита на потребителите:

    Когато доставката касае стоки, изпълнени по спецификация на Клиента. Това включва всички доставки на камини, които извършваме съгласно индивидуалните заявки на наши Клиенти и
    Когато Клиентът е юридическо лице, т.е. не е потребител по смисъла на ч13, ал.1 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за защита на потребителя.

5.2. Последствие от отказ

При влязъл в сила отказ, стоките и плащанията, получени от страните, трябва да бъдат върнати и възстановени. Ако продуктите не могат да бъдат върнати изцяло или частично или са върнати в лошо състояние, то следва да се предвиди подходящо обезщетение за това. Вие можете да избегнете задължението да изплатите обезщетение, като се въздържите да използвате стоките или да извършвате действия, които могат да намалят стойността им.

 

6. Промени в поръчките.

6.1. Клиентът има право да нанесе промени в поръчката си до 2 часа след получаване на потвърждение за приемане за изпълнение на първоначалната поръчка. Ако промяната се извърши след този момент, на Клиента се начислява сумата за връщане на първоначално поръчаната стока към сумата за на коригираната поръчка.

За промяната, моля, свържете се с Магазина чрез контактната форма в Интернет страницата, по електронната поща на адрес: kamini.evrostandart@gmail.com или по телефона на номера, посочен на Интернет страницата.


7. Цената на доставката се изчислява по време на поръчката.


8. Плащането се извършва само по банков път.

8.1. Преди предаването на стоката на Клиента:

    Традиционен банков превод: След подаване на заявката за покупка с избран метод на плащане „Банков превод“, Клиентът получава съобщение на електронната поща с фактура про-форма. В този случай срока за реализиране на поръчката се удължава, тъй като Магазинът следва да изчака средствата да постъпят по банковата му сметка.

На каса в най-удобния за Вас клон на Банка ДСК • Чрез платежно нареждане от всяка търговска банка • Чрез онлайн банкиране • Чрез ДСК Смарт • Чрез плащане на банкомат на Банка ДСК.


8.2. Магазинът може да се договори с Клиента за други, специални условия и форми на плащане. В такъв случай са в сила условията и начините на плащане, упоменати в поръчката, потвърдена от страна на Магазина като приета за реализация и изпълнение на всички допълнителни изисквания, свързани с договорените условия или начини на плащане (както и плащане на вноски).

9. Доставка

9.1. Стоката, поръчана в Магазина, се доставя до Клиента с помощта на куриерска фирма Еконт.
9.2. Времето за доставка включва:

    Времето за подготовка на поръчката (окомплектоване на стоката, начин на плащане, издаване на документ за продажба, опаковане на пратката)
    Времето за доставка, в зависимост от избрания начин на плащане и наличност.

След издаване на проформа фактура и не получен превод, срокът за реализиране на поръчката се удължава, тъй като Магазинът следва да изчака средствата да постъпят по банковата му сметка. Срокът за изпълнение на поръчката, който е вписан в потвърждението за приемане по изпълнението на поръчката от страна на Магазина, е най-вероятният. Окончателният (задължителен) срок за получаване се определя по време на контактите на служителя на Магазина с Клиента.

9.3. Декларираното от Куриера време на доставка на стоката на територията на България е 1 работен ден. В извънредни случаи на доставка до по-отдалечени адреси и малки населени места, както и когато денят между потвърждението и доставката е празничен ден, времето за доставка може да се удължи до 2-3 дена.

9.4. Куриерската фирма доставя пратки в часовете от 9,30 до 18,00 ч. в делнични дни, а в събота от 9,30 до 14,00 часа. Магазинът не може да определи, нито да се ангажира с точен час на доставка на пратката, ето защо с цел установяване на приблизителен час на доставка, куриерската фирма изпраща съобщение в деня на доставката. Подаване на работното място на Клиента (името на фирмата) като адрес за доставка на пратката гарантира доставка в периода между 9,30-17,30 часа.

9.5. Преди разноса на стоката до адреса на Клиента, куриерската фирма изпраща текстово съобщение за предстоящото посещение. При отсъствие на Клиента от адреса за доставка, куриерът се свързва с Клиента и уговаря второ посещение или друг начин за предаване на пратката.

9.6. В задълженията на куриера не влиза качването на пратката по етажи, особено на пратки с обща маса над 20 кг. В тези случаи пратката се доставя до входната врата на сградата на партерен етаж.


9.7. Магазинът не носи отговорност за закъснения в доставката, причинени от неизпълнението на куриерските фирми по договора за транспортна услуга.

9.8. Магазинът не носи отговорност за недоставяне на стоката или закъснение в доставката, причинено от грешно или неточно подаване на адреса за доставка от страна на Клиента.


10. Гаранция и рекламация на продукта

10.1 Гаранцията, която се разглежда е предоставена от името на производителя и за негова сметка. Периодът на гаранция е 24 месеца от датата на закупуването на стоката.

10.2. Потребителите имат право да предявят рекламация, независимо от така предоставената търговска гаранция, съгласно и по реда на Закона за защита на потребителите, при което продавача отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП.

10.3. Основание за разглеждане на рекламация е доказателството за покупка, т.е. ДДС фактурата/касовата бележка. При рекламация на стоката, Клиентът следва да се свърже с оператор, обслужващ Магазина, чрез:

    контактната форма от интернет страницата;
    електронна поща с адрес: kamini.evrostandart@gmail.com.

След като изпратите информацията, моля, свържете се с Магазина на телефон 02 427 55 04 за уговаряне на посещение на куриер, който да транспортира рекламираната стока до склад на www.kamini-eurostandart.com
10.4. Гаранцията се предоставя за период от 24 до 36 месеца от датата на покупка. Гаранцията включва единствено дефекти по вина на производителя, т.е. фабрични дефекти.
10.5. Гаранцията не обхваща дефекти, които са причинени от:

    механична повреда (пробиване, прерязване);
    неправилна експлоатация;
    неправилен монтаж;
 

10.6. Срокът за разглеждане на рекламацията е 30 дни .

10.7. Рекламацията ще бъде призната във всеки случай при установяване на фабричен дефект (лошо изпълнение, дефекти на материала или дефекти на конструкцията). В случай на признаване на рекламация, Клиентът получава стока без дефекти или получава парично обезщетение в размер на средствата, платени за закупената стока.