Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

в „Фирма Камини Евростандарт” ООД („Политика за поверителност“)

"    Фирма Камини Евростандарт " ООД  зачита неприкосновеността на личния  живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни, обработвани във връзка с предоставяни от дружеството услуги.
Настоящата Политика за поверителност е изготвена и се основава на действащото българско законодателство в областта на защитата на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679.
Всички изменения и допълнения в  Политиката  за  поверителност  ще  бъдат прилагани само  след публикуване  на  актуалното ѝ съдържание, достъпно  чрез нашия уебсайт: www.kamini-eurostandart.com.
Политиката за поверителност е приложима за Вашите лични данни, ако сте физическо лице или представител на юридическо лице, което е клиент на Фирма Камини Евростандарт. Същата ще Ви разясни каква лична информация обработваме при предоставяне на услугите ни, за какви цели я използваме и какви са правата Ви като субект на личните данни.
Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни?
"    Фирма Камини Евростандарт " ООД („ние”) е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 175365462, което събира, обработва и съхранява Вашите  лични  данни при условията на тази Политика за поверителност.
Фирма Камини Евростандарт е вписано в публичния регистър на Комисията за регулиране на съобщенията като предприятие, изработва широка гама горивни камери на дърва, както и извършва монтаж на същите, използвайки облицовки от естествен камък.

Фирма Камини Евростандарт е администратор на лични данни по смисъла и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

Можете да се свържете с нас на адреса ни на управление:

гр. София, жк Дианабад, ул. Крум Кюлявкав 25 – В, Телефон:0889455222, 0887655222

или като попълните електронната форма за контакт на нашия уебсайт:

www.kamini-eurostandart.com.

E-Mail : kamini.evrostandart@gmail.com

1.    Какви данни, за какви цели и на какво правно основание обработваме?
В зависимост от конкретните цели и основания Фирма Камини Евростандарт обработва посочените по-долу данни самостоятелно или в комбинация помежду им.
1.1    Категории данни
А) Предоставени от Вас данни, необходими за идентификация и изпълнение на договорните задължения на Фирма Камини Евростандарт и клиента:
•    три имена, ЕГН или личен номер, адрес, телефон и/или адрес на електронната поща за връзка с Вас, или посочени  от Вас лица за контакт;
•    три имена, ЕГН, адрес и други данни на Ваш пълномощник, служител или др. лице, посочени в документа, с който сте го упълномощили да Ви представлява пред Фирма Камини Евростандарт във връзка с изпълнение на договора и пр.;
•    данни, събирани при плащане, направено към Фирма Камини Евростандарт;
Б) Данни, изготвени и генерирани от Фирма Камини Евростандарт  в процеса на  предоставяне на услугите/стоките:
•    номер на договор, номер на квитанция,  клиентски номер и др. подобни;
•    данни, необходими за изготвяне фактури, стойност на ползваните
услуги; информация за начин на плащане, извършени и дължими плащания;
информация за промени в ползването на услугите, ограничения и възстановяване на услугите;
•    видеозапис при посещение в обектите на Фирма Камини Евростандарт, изготвен с оборудване за видеонаблюдение, с оглед осигуряване на сигурност за служителите и посетителите в обектите на Фирма Камини Евростандарт;
•    IP адрес при посещение на уебсайта ни;
•    информация за вида и съдържанието на договорното отношение,
както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително
изпратени писма на електронна поща, информация за заявките Ви за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания и друга обратна връзка, която получаваме от вас;
1.2.    Цели и правни основания за обработване на личните данни:
А) Обработване на данните, което е необходимо за сключване или изпълнение на договора. Фирма Камини Евростандарт обработва данните Ви за следните цели:
•    Идентифициране на клиент при: сключване на нов или изменение на съществуващ договор за сключване на договор за покупка  на  продукт;
•    Актуализиране на Вашите лични данни или на информацията във връзка с предоставяни услуги по договор;
 
•    Изготвяне на предложения за сключване на договори, изпращане на куриерска пратка с предоговорена информация и проект на договор;
•    Плащане на дължими суми;
Б) В изпълнение на свои законови задължения, Фирма Камини Евростандарт
обработва данните Ви за следните цели:
•    Изготвяне на оферти за сключване на договори и подписване на договори, изпращане на куриерска пратка с предоговорена информация и проект на
договор и пр.;
•    Предоставяне на информация за клиента и извършени от него покупки и/или ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен
орган;
•    Издаване на фактури;
•    За извършване на данъчно – осигурителен  контрол от съответните
компетентни органи;
2.    Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни?
2.1.    Обработващи лични данни, които въз основа на договор с Фирма Камини Евростандарт –обработват личните Ви данни от името на Фирма Камини Евростандарт или имат пряк/косвен достъп до личните Ви данни, биха могли да бъдат:
•    Транспортни/куриерски фирми с оглед изпълнение на договорните ни задължения по доставяне на договори на хартиен носител, оборудване, и др. подобни ;
•    Агенции, събиращи неплатени клиентски задължения .
•    Подизпълнители, предоставящи услуги свързани с изпълнение на
договорните ни задължения, техническо съдействие по инсталация и/или поддръжка
на оборудване и др. подобни;
•    Банките, обслужващи плащанията, извършени от Вас;
2.2.    Други администратори на лични данни, на които Фирма Камини Евростандарт предоставя личните Ви данни, обработващи данните Ви на собствено основание и от свое име:
•    Цесионери – страна по договори за цесия, с които Фирма Камини Евростандарт прехвърля (продава) свои вземания, финансови организации за
целите на кредитиране и обезпечаване на финансирания;
•    Компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от Фирма Камини Евростандарт предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – български съд или съд на друга държава, различни надзорни/регулаторни органи – Комисия за защита на
потребителите, Комисия за регулиране на съобщенията, органи с  правомощия  по защита на националната сигурност и обществен ред;
 
За осигуряване на адекватна защита на данните на дружеството и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона  за защита  на личните  данни, както и най-добрите  практики от международни стандарти (ISO 27001:2013, PCI DSS и др.).
3.    За какъв срок се съхраняват личните Ви данни?
Продължителността  на  съхранение  на  личните  Ви  данни  зависи  от  целите  на обработването, за които са събрани:
•    Личните данни, обработвани с цел сключване/изменение и изпълнение на договор се съхраняват за срока на действие на договора и до окончателно уреждане на всички финансови отношения между страните;
•    Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, като но не само –фактури, дебитни, кредитни известия, приемо- предавателни протоколи,
договори за предоставяне на услуги се съхраняват поне 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по – дълъг срок.
•    Фирма Камини Евростандарт може да съхранява някои от личните Ви данни и за по- дълъг срок до изтичане на съответната погасителна давност с цел защита при евентуални претенции на клиенти във връзка с изпълнение/прекратяване на договор,
както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор във връзка  с изложеното до окончателното  му решаване  с влязло  в сила съдебно /арбитражно решение.
•    Картина (Видеозапис) – до 30 дни от създаване на записа.
4.    Какви са Вашите права във връзка  с обработването на личните данни
от Фирма Камини Евростандарт?
Като наш клиент и по отношение Вашите лични данни имате следните права:
•    4.1. да  получите  достъп до  личните  Ви данни и информация, свързана с тях. Може да поискате от Фирма Камини Евростандарт информация дали и за
какви  цели  обработваме  Ваши  лични  данни  с  писмено  заявление  със  съдържанието, посочено в ЗЗЛД;
•    4.2. да изискате да се заличат, коригират или блокират личните Ви данни, когато са неточни или следва да се допълнят, или обработването им не отговаря на изискванията на законодателството;
 
•    4.3. да възразите пред Фирма Камини Евростандарт т по всяко
време срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за
това;
•    4.4. да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни, но само когато обработването им се основава единствено на Вашето съгласие;
•    4.5 да подадете жалба до КЗЛД, ако считате, че правата са Ви засегнати;
5.    Може ли да откажете предоставянето на лични данни на Фирма Камини Евростандарт и какви са последиците от това:
За да сключим договор с Вас и да Ви предоставим заявените услуги в съответствие с законовите ни задължения, Фирма Камини Евростандарт се нуждае от определени данни.
Не предоставянето  на  следните  данни  препятства  възможността  Фирма Камини Евростандарт  да сключи договор за услуги/стоки с Вас:
•    имена,  ЕГН  или  личен  номер,  адрес,  телефон  и/или адрес на електронната поща за връзка с Вас, или посочени от Вас лица за контакт;
•    имена, ЕГН, адрес и други данни на Ваш пълномощник, посочени в документа, с който сте го упълномощили да Ви представлява пред Фирма Камини Евростандарт;
•    данни, събирани при плащане, направено към Фирма Камини Евростандарт;
•    адрес за кореспонденция;
6.    Политика за „бисквитките“.
С цел повишаване на ефективността, електронната платформа на сайта използва файлове с данни тип „бисквитки“(cookies). Какво представляват бисквитките и защо се използват? Бисквитките са малки текстови файлове, за временно съхранение на информация относно действия на потребителя, негови предпочитания или друга активност при посещаването на даден уебсайт. Те се запазват на използвания от потребителя компютър или мобилно устройство за определен период от време в зависимост от вида си. Бисквитките спомагат за по-удобно използване на уебсайта, тъй като спестяват на потребителите необходимостта да въвеждат своите предпочитания всеки път, когато  посещават сайта или преминават от  една  страница  към друга. Бисквитките позволяват на уебсайта да функционира безпроблемно, да следи за нередности и да установява възможности за оптимизиране на начините, по който предоставя информация и общува с потребителите.
Видове бисквитки - Сайтът може да използва една или няколко от следните видове бисквитки, в зависимост от тяхната степен на необходимост:
 
•    Системно необходими бисквитки  - Това са бисквитки, без които функционирането на сайта е невъзможно или се поставя под висок риск. Тук спадат бисквитки за навигиране в уебсайта, запазване на попълнената информация при преминаване между различните стъпки, както и при вход или регистрация. Системно необходими  са,  също  така  бисквитките,  осигуряващи  контрол  върху  сигурността  на
връзката и защитата от нежелани външни намеси. Този тип бисквитки, често се определят като временни или сесийни, тъй като се съхраняват временно и изчезват след затварянето на сесията на браузъра.
•    Бисквитки за функционалност - Тази категория бисквитки служи за улесняване на потребителя при използване на уебсайта и съобразяване с индивидуални
предпочитания на потребителя. Бисквитките за функционалност
включват бисквитки за разпознаване на устройство, запазване на предпочитания относно език и размер на шрифта и други. Този тип бисквитки, могат да се съхраняват по-дълго време на устройството, те могат да бъдат използвани при повече от една сесия на браузъра и се наричат постоянни.
•    Бисквитки на трети страни, за ефективност, анализи и реклама -
Бисквитките за анализ служат за събирането на статистическа информация, въз основа на
която могат да се направят общи заключения и препоръки за ефективността на сайта с оглед целите на потребителите, както и с оглед на маркетингови и рекламни цели. Такива статистики включват брой потребители на страница, най-посещавани страници, източници на посещението, време, прекарано на страницата, възникнали грешки и други. Тези бисквитки позволяват да се събира анонимна информация за начина, по който потребителите  навигират в  уебсайта и затрудненията, които  могат да  изпитват. За  по- добра прецизност, сайтът използва утвърдените аналитичните инструменти на Google Analytics и Core Metrics. Деактивиране на бисквитки Като потребител имате възможност да контролирате използваните бисквитки, да изтривате запазените на Вашето устройство бисквитки, и да деактивирате употребата на бисквитки занапред. Подробни инструкции за различните браузъри и операционни системи можете да откриете на адрес http://www.aboutcookies.org/. Имайте предвид, че блокирането на бисквитки ще се отрази на начина, по който работи уебсайтът, като може да доведе до нарушено функциониране на сайта.
Линкове - Сайтът може да включва линкове към други уеб сайтове, които са извън нашия контрол. Не можем да носим отговорност за защитата на личните данни или за съдържанието на тези уеб сайтове, но предлагаме тези линкове, за да улесним нашите посетители да намерят повече информация по конкретни теми.
Тази политика е последно осъвременена през Април 2018 година и се въвежда във връзка с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.